Advies van een chef maakt het verschil!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst
Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.bbqmetrogier.be

Inleiding

De verkoopsite http://www.bbqmetrogier.be/ is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor alle gebruikers van dit medium. De verkoopsite ‘bbqmetrogier.be’ werd opgemaakt door Eykaert BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Vrankrijk 2, 3740 Bilzen en BTW-nummer BE 0826.199.874

Ter uitvoering van onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat:

Elke gebruiker die een op de site te koop aangeboden product bestelt, wordt geacht de onderhavige Algemene Voorwaarden te hebben doorgenomen en er uitdrukkelijk mee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.

Elke gebruiker die en bestelling plaatst, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Indien de gebruiker jonger is dan 18 jaar heeft de gebruiker toestemming nodig van één van de ouders of voogd om de bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot betaling ervan.

Eénieder die krachtens het artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag gebruiker van de site zijn, met dien verstande dat hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de site en dienvolgens de hoedanigheid van koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde persoon aansprakelijk voor de raadpleging van de site en de daarop beschikbare diensten en producten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van een mogelijke weigering door bbqmetrogier.be. Een bestelling kan met name niet worden nagekomen in geval van een verkeerde prijsmelding, wanneer voorgaande bestellingen niet werden betaald, of wanneer bbqmetrogier.be van oordeel is dat de artikels te vaak werden teruggezonden of verloren zijn gegaan. Bij het kleinste vermoeden van scam, oplichterij, dreiging, afpersing of intimidatie worden orders onmiddellijk geannuleerd en de daaraan verbonden klantenaccounts definitief verwijderd.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van het order, als bedoeld in artikel 3.3 in onderhavige Algemene Voorwaarden, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de gebruiker onderhavige Algemene Voorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze Algemene Voorwaarden niet wijzigt, noch zelf publiceert.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen die voortvloeien uit het gebruik van de website en de aankoop en verkoop van de op de site te koop aangeboden producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan. De verkoop wordt gesloten in het Nederlands.

Artikel 2. Producten-Prijzen-Verzending

2.1. Producten

De door bbqmetrogier.be aangeboden producten zijn geldig in België. Eventuele kortingen, recyclagebijdrages, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend.

Conform de milieuwetgeving, wordt bij de aankoop van elk nieuw elektrisch, elektronisch of verlichtingstoestel, een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van het in België erkende organisme 'Recupel' die instaat voor de terugname en de recyclage van de betrokken afgedankte apparaten, en dit volgens het type apparaat. Deze bijdrage is al in de verkoopprijs verrekend.

2.2. Prijzen

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verzendingskosten van de bestelling waarvan sprake is in artikel 2.3. Zij zullen aanvullend in rekening worden gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de gebruiker zal geadresseerd worden zal dus de prijs van de producten, alsook de verzendingskosten van de bestelling omvatten.

Bbqmetrogier.be behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de gebruiker stemt hiermee in. De producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de producten in kwestie beschikbaar zijn. De eventuele toegestane promoties in de vorm van kortingscodes zijn slechts geldig gedurende de opgegeven geldigheidstermijn.

2.3. Verzendingskosten van de bestelling

De verzendingskosten bestaan uit een deelname in de porto- en verpakkingskosten.

2.3.1. Deelname in de verzendingskosten

Pakket afhalen te Vrankrijk 2, 3740 Bilzen is gratis.

Alle toestellen worden steeds aan huis geleverd in België en Nederland, voor het leveringsmoment nemen we voorafgaandelijk contact op. Afhankelijk van de keuze van de deal die jullie maken is de levering al dan niet gratis. 

Kosten voor verpakking en verzending variëren in functie van de producten, grootte en gewicht van het pakket en de gekozen leveringswijze. Hierbij wordt volgende tariefstructuur gehanteerd:

 

België

Nederland

DPD levering aan huis 0-10kg

€ 7,50

€ 10,50

DPD levering aan huis 0-20kg

€ 8,50

€ 12,50

PostNL levering aan huis 0-10kg

€ 5,50

€ 7,50

PostNL levering aan huis 0-20kg

€ 7,50

€ 8,50

Voor grote bestellingen boven de 20kg (uitgezonderd kamado BBQ-toestellen) kan de koper best het order opsplitsen in twee orders. 20kg is immers de maximum toegestane grens per pakket bij onze logistieke partners DPD.

Bbqmetrogier.be behoudt zich het recht voor bovenvermelde bedragen te wijzigen naargelang de evolutie van de transporttarieven van DPD of bij een switch naar een alternatieve logistieke partner.

Bij retour zijn de kosten van terugzending voor de rekening van de koper.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De gebruiker kan op de site kennis nemen van de diverse producten die bbqmetrogier.be aldaar te koop aanbiedt. De gebruiker kan vrij op de diverse pagina's van de site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

De gebruiker kan een bestelling plaatsen door volgende stappen te doorlopen:

Product in de winkelwagen plaatsen:

Op de preview van het product in een lijst producten te klikken op ‘IN WINKELWAGEN’, of op de detailpagina van het product het gewenste aantal in te geven en vervolgens op ‘IN WINKELWAGEN’ te klikken

Inhoud winkelwagen raadplegen of wijzigen, kortingscode ingeven & verzendkosten berekenen:

Door op het icoon van de winkelwagen te klikken helemaal bovenaan de webpagina in de zwarte balk komt de gebruiker in het scherm ‘cart’ of ‘winkelwagen’. Daar kan de gebruiker:

Onverminderd hetgeen voorafgaat wordt uitdrukkelijk bepaald dat de gebruiker voor bepaalde per post, e-mail, sms of via aanbiedingen op de website of social media verkregen kortingscodes zijn recht op de daaraan verbonden voordelen kan uitoefenen door de kortingscode in te geven in het vak ‘Kortingscode’ en op 'Toepassen' te klikken vooraleer op ‘Kopen’ te klikken. Hiervoor dient de bestelling geplaatst te worden gedurende de opgegeven geldigheidstermijn van de kortingscode.

Check-out (webshop kassa)

Wanneer de gebruiker op ‘Doorgaan naar afrekenen klikt’ kan de gebruiker kiezen om in te loggen (diegenen die reeds een account hebben) of registreren (gebruikers die nog geen account hebben) De check-out bestaat uit één overzichtelijke pagina en bevat 4 stappen:

1) Factuuradres en leveringsadres ingeven

(De gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn voornaam, naam, e-mailadres, mobiel nummer, facturatieadres, en aanduiden of het facturatieadres gelijk is aan het leveringsadres of niet. Zo niet dient de gebruiker ook het leveringsadres op te geven. bbqmetrogier.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd ingegeven informatie, facturatie- en/of leveringsadressen. Wanneer bij een levering aan huis het pakket teruggezonden wordt naar bbqmetrogier omwille van een foutief ingegeven naam of leveringsadres, dan zal de koper gevraagd worden zijn informatie bij te werken en zullen bij een tweede verzending opnieuw verzendkosten worden aangerekend)

2) Verzendmethode selecteren

3) Betaalmethode selecteren

4) Bevestiging/Kopen à Gegevens controleren, kortingscode ingeven indien dit nog niet in de vorige stap is gebeurd, eventueel een opmerking meegeven, indien gewenst abonneren op de nieuwsbrief, aanvinken ‘Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden’, dan op ‘Kopen’ klikken.

Vervolgens wordt de koper doorverwezen naar de betaalpagina van de betaalprovider om de betaling te voldoen.

3.3. Definitieve validering van het order

Van het moment dat de gebruiker op ‘Kopen’ klikt wordt de bestelling definitief gevalideerd. De gebruiker wordt dan als koper aangemerkt en kan vanaf dat moment het order niet meer wijzigen. Het order - dat geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen - wordt geregistreerd in de computerregisters van bbqmetrogier.be voor eigen gebruik en bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager.

Bij eventuele verkeerde prijsaanduidingen in het nadeel van bbqmetrogier.be worden bestelde producten niet uitgeleverd en word de bestelling per direct geannuleerd.

Het order wordt verwerkt zodra het verschuldigd bedrag overgemaakt is op de rekening van bbqmetrogier.be.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de producten zijn geleverd door bbqmetrogier.be.

3.4. Orderbevestiging

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een orderbevestiging en bijhorende factuur per e-mail door bbqmetrogier verstuurd, uiterlijk bij de levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In de orderbevestiging en bijhorende factuur staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en verzendkosten.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen

Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de verzendingstermijn gewoonlijk 2 tot 14 werkdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met uitzondering van publieke feestdagen op welke plaats dan ook in België), te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de behandeling van het pakje.

Voor het geval de levering niet kan uitgevoerd worden binnen de termijn hierboven omschreven, wordt de Koper op de hoogte gebracht van de leveringsdatum, telefonisch of via e-mail. Als de voorgestelde datum hem niet schikt, neemt hij telefonisch contact op met de planningsdienst of zijn consulent op het nummer +32 89 41 24 33.

De leveringen van kamado BBQ-toestellen voeren we uit in eigen beheer, zowel voor België als Nederland. Elke koper die een dergelijk toestel aanschaft via de webshop zal gecontacteerd worden om een gepast leveringsmoment vast te leggen.

4.2. Leveringsadres

De door de koper bestelde producten worden uitsluitend in België en Nederland geleverd, op het leveringsadres dat de koper op het orderformulier heeft vermeld (Bij de koper thuis of op het adres van zijn keuze). De producten worden verstuurd via de gebruikelijke postdiensten, door een logistieke partner of in eigen beheer door bbqmetrogier.be.

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het (of de) door hem bestelde product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van een reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling.

Om zijn recht uit te oefenen om van de aankoop af te zien zal de koper het document ‘Formulier herroepingsrecht (afzien van de aankoop)’* vervolledigen en samen met het (of de) product(-en) terugsturen in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres: BBQ Met Rogier – Eykaert BVBA, Vrankrijk 2, 3740 Bilzen. De koper dient zijn verzendbewijs verstrekt door de transporteur aan wie hij zijn pakket heeft toevertrouwd zorgvuldig te bewaren gedurende drie (3) maanden.

*Het ‘Formulier herroepingsrecht (afzien van de aankoop)’ kan geraadpleegd en gedownload worden via https://www.bbqmetrogier.be/service/shipping-returns/

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal bbqmetrogier.be de koper, binnen dertig (30) kalenderdagen nadat bbqmetrogier.be het pakje heeft ontvangen, de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de verzend- en retourkosten welke ten laste van de koper blijven.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3. bbqmetrogier.be werkt enkel met voorafbetaling. De bestelling van de koper wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigd bedrag effectief op de rekening van bbqmetrogier.be staat.

Worden niet aanvaard als betalingswijze: postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook cheques.

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de koper gevraagd om uit onderstaande betalingswijzen te kiezen (Betaalprovider: Mollie):

  1. Bancontact
  2. Maestro
  3. Paypal
  4. Visa
  5. MasterCard
  6. American Express

In elk geval behoudt bbqmetrogier.be zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

Alsdan kan bbqmetrogier.be onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garanties

De koper dient zorgvuldig de factuur te bewaren. Wanneer de koper bij ontvangst van het pakje een afwijking opmerkt dient deze onmiddellijk contact op te nemen met bbqmetrogier.be.

7.1. Een artikel omruilen of teruggeven

Als een product niet bevalt heeft de koper vanaf de leveringsdatum 14 kalenderdagen om het terug te sturen, deze termijn dient verplicht nageleefd te worden.

Om een artikel te retourneren zal de koper het document ‘Formulier retourzending (producten omruilen)’* vervolledigen en samen met het (of de) product(-en) terugsturen in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres: BBQ Met Rogier – Eykaert BVBA, Vrankrijk 2, 3740 Bilzen. De koper dient zijn verzendbewijs verstrekt door de transporteur aan wie hij zijn pakket heeft toevertrouwd zorgvuldig te bewaren gedurende drie (3) maanden.

*Het ‘Formulier retourzending (producten omruilen)’ kan geraadpleegd en gedownload worden via https://www.bbqmetrogier.be/service/shipping-returns/

Elk geretourneerd product moet volledig en in nieuwe staat zijn. Worden niet teruggenomen: (blijven bij bbqmetrogier.be ter beschikking van de koper zelf die ze desgewenst kan komen ophalen)

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt bbqmetrogier zich het recht voor een eventuele volgende bestelling van de betrokken koper te weigeren. Als de koper een product retourneert en zijn bankrekeningnummer niet heeft doorgegeven, ontvangt hij een waardebon (1 jaar geldig zie aanmaakdatum waardebon) voor een volgende aankoop. De koper kan de bon binnen de maand naar bbqmetrogier.be terugzenden, samen met zijn bankrekeningnummer om per overschrijving terugbetaald te worden. De koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post. Als de koper een zwaar of omvangrijk product terugstuurt, neemt hij contact op met bbqmetrogier zodat beide partijen samen de beste oplossing kunnen uitwerken. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Bepaalde artikelen worden geleverd met merklabels, etiketten of een veiligheidsstempeltje dat aan het product gehecht dient te blijven. De producten die teruggezonden worden zonder merklabels of veiligheidsstempeltje zullen niet geruild of terugbetaald worden.

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de koper door bbqmetrogier.be, is bestemd voor:

De koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (BBQ Met Rogier – Eykaert BVBA, Vrankrijk 2, 3740 Bilzen) of een mail ([email protected]) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen voor marketingdoeleinden aan partners van bbqmetrogier.be worden meegedeeld. De koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden: "Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden".

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer. De gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Bbqmetrogier.be kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van bbqmetrogier.be mogen worden meegedeeld tenzij de gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, per post of per e-mail, zoals hierboven omschreven.

8.2. Cookies

De website www.bbqmetrogier.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de gebruiker aan de website te melden. Bbqmetrogier.be maakt onder andere gebruik van Cookies om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door bbqmetrogier.be te verpersoonlijken.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

Bbqmetrogier.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal bbqmetrogier.be de gebruiker/koper hiervan in kennis stellen binnen de 10 kalenderdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft bbqmetrogier.be de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor bbqmetrogier.be om de betaalde aankoopprijs terug te betalen aan de koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een des bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging die aan de koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

9.4. Toepasselijk recht - Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen bbqmetrogier.be en de koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

9.5 Annuleren van workshops 

Workshops kunnen tot 30 dagen voor aanvang worden geannuleerd of verschoven naar een andere datum. Alle workshops die na deze periode worden geannuleerd, worden niet terugbetaald of verschoven naar een andere datum. U kunt de workshop annuleren door bovenstaande tijden te respecteren en ons hiervan via e-mail op de hoogte te brengen.